رزومه علمی محققین
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 6024
محمدصدیق مرتضوی
رییس پژوهشکده
mseddiq1@yahoo.com
==========================
سیده لیلی محبی نوذر 
معاون پژوهشی
lmohebbi@yahoo.com
=========================== 
حسین رامشی
رئیس ایستگاه تحقیقاتی بندرلنگه
============================
فرشته سراجی
رئیس بخش اکولوژی
fereshtehsaraji@gmail.com 
========================= 
علی سالارپوری 
رئیس بخش ارزیابی ذخایر 
salarpouri@pgoseri.ac.ir  
======================== 
سعید تمدنی جهرمی  
رئیس بخش  زیست فناوری
stamadoni@gmail.com 
======================= 
کیومرث روحانی 
رئیس بخش تکثیر و پرورش 
aquaculture2011@gmail.com 
مشاهده CV 
========================== 
محمدرضا زاهدی 
محقق غیر هیئت علمی بخش تکثیر و پرورش آبزیان
Zahedi2138@gmail.com 
========================== 
عیسی عبدالعلیان
محقق غیر هیئت علمی بخش تکثیر و پرورش آبزیان
Abdolalian_1969@yahoo.com 
============================
مریم معزی   
محقق غیر هیئت علمی بخش تکثیر و پرورش آبزیان 
maryammoezzi1360@ yahoo.com 
========================== 
شیوا آقاجری خزایی 
محقق غیر هیئت علمی بخش اکولوژی
saghagary@yahoo.com 
======================== 
غلامعلی اکبرزاده 
محقق غیر هیئت علمی بخش اکولوژی 
ak_gh2010@ yahoo.com 
======================== 
کیوان اجلالی خانقاه
عضو هیئت علمی بخش اکولوژی
K_ejlali.@yahoo.com
============================
رضا دهقانی
محقق غیر هیئت علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
rdehghany@yahoo.com
 ========================
سیامک بهزادی 
 عضو هیئت علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
S_behzady@yahoo.com 
========================
محمد درویشی 
عضو هیئت علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان 
m.darvishi70@yahoo.com 
======================== 
محمد مومنی 
عضو هیئت علمی بخش ارزیابی ذخایر 
momeni@pgoseri.ac.ir    
======================== 
ملیکا ناظمی 
عضو هیئت علمی بخش زیست فناوری
melikanazemi@yahoo.com 
======================= 
رامین کریم زاده 
 محقق غیر هئیت علمی بخش فرآورده های دریایی
ra_karimzadeh@yahoo.com 
 ============================
 ذبیح اله بهمنی
عضو هیئت علمی بخش زیست فناوری
zabihbahmani@gmail.com  
مشاهده CV
============================
سجاد پور مظفر
عضو هئیت علمی ایستگاه تحقیقاتی بندرلنگه
Sajjad5550@gmail.com
 
=======================