********
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2135
آزمایشگاه های بخش اکولوژی شامل:
• آزمایشگاه آماده سازی نمونه
• „ آزمایشگاه تجزیه دستگاهی „
• آزمایشگاه پلانکتون شناسی „
• آزمایشگاه بنتوز شناسی „
• آزمایشگاه کروماتوگرافی „
• آزمایشگاه جذب اتمی
===================================
 آزمایشگاه های بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر شامل:
 • آزمایشگاه جانور شناسی دریایي
• آزمایشگاه بافت شناسی
===================================
آزمایشگاه های تکنولوژی فرآوری آبزیان شامل:
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی
• آزمایشگاه شیمی فرآورده های دریایی
• سالن فرآوری (به مساحت 126 مترمربع)
===================================
  آزمایشگاه های بخش تکثیر و پرورش شامل:
 • آزمایشگاه خالص سازی و کشت غذای زنده گیاهی (زی شناوران گیاهی)
• آزمایشگاه پرورش غذای زنده جانوری (زی شناوران جانوری)
• آزمایشگاه تکثیر و پرورش
• آزمایشگاه کنترل شکوفایی مضر جلبکی (کشند قرمز)
====================================
 آزمایشگاه های بخش بیوتکنولوژی شامل:
•  آزمایشگاه زیست سلولی - ملکولی
•  آزمایشگاه فرآورده های بیولوژیک و کشت سلول