حوزه اداری - مالی
حوزه مدیریت
اکولوژی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر
تکثیر و پرورش
ژنتیک