===================
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2238
ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان خلیج فارس
  این ایستگاه در شهرستان بندرلنگه در غرب استان هرمزگان واقع است و عمدتا" به امر تحقیق در زمینه بی مهرگان به ویژه نرمتنان می پردازد.
 
اهداف:
 1- دستیابی به تکنولوژی تکثیر و پرورش انواع نرمتنان اقتصادی (از جمله صدف های مروارید ساز لب سیاه و محار)، خیار دریایی، ماهیان تزئینی
 2- ارزیابی ذخایر نرمتنان خلیج فارس به ویژه نرمتنان مروارید ساز و خوراکی
3- شناسایی مکان های مناسب جهت پرورش صدف های مروارید ساز
 4- بازسازی ذخایر بی مهرگان دریایی به ویژه صدف های مروارید ساز
 
توانمندی ها:
1- تعیین بیوتکنیک ماهیان زینتی و صدف های مروارید ساز و خوراکی
 2- تعیین میزان قابل برداشت نرمتنان
 
گروه های تخصصی:
1. تکثیر و پرورش
2. بیولوژی
3. غواصی و خدمات دریایی