===================
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1981

ايستگاه تحقيقاتي بندرعباس از سال 1356 در ساختمان قديمي اداره كل شيلات، فعاليت خود را با تعداد 13 نفر پرسنل و دو عنوان پروژه تحقيقاتي آغاز نمود. از امكانات اين ايستگاه مي‌توان به سه باب آزمايشگاه ، كتابخانه و موزه آبزيان اشاره نمود. از نكات مهم در اهميت فعاليت اين ايستگاه مي‌توان از واقع بودن بندرعباس بين خليج فارس ودرياي عمان، وجود جبهه اقيانوسي و مبادلات هيدرولوژيكي و بيولوژيكي دو دريا ، وجود يك مجتمع شيلاتي بزرگ در بندرعباس و فعاليت عمده صيادان در استان هرمزگان و نزديكي به جزايري نظير قشم و وجود زيستگاههايي مناسب آبزيان در حوالي آن نام برد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمندانه اسلامي ايران، در سال 1360 ايستگاه تحقيقاتي بندرعباس به مركز تحقيقات شيلاتي درياي عمان تغيير نام يافت. با توجه به افزايش امكانات آزمايشگاهي و اداري، مركز تحقيقات شيلاتي درياي عمان از سال 1369 به خارج از محوطه اداره شيلات (واقع در بلوار معلم) انتقال و فعاليت‌ خود را تحت نظر مستقيم موسسه تحقيقات و آموزش شيلات ايران تداوم بخشيد.

پس از گذشت زمان و با توجه به افزايش نيروي انساني متخصص، تجهيزات و فعاليتهاي تحقيقاتي مركز، مدير عامل محترم شيلات ايران و رياست محترم موسسه تحقيقات شيلات ايران موافقت خود را در جهت احداث ساختمان جديدي كه بتواند در دراز مدت امكان فعاليت تحقيقاتي را هر چه بيشتر براي اين مجموعه فراهم آورد اعلام نمودند. بر همين اساس ساختماني مشرف به دريا و در محل ضلع جنوبي محوطه اداره كل شيلات هرمزگان در دو طبقه به مساحت 4200 متر بنا گرديد كه در ارديبهشت ماه سال 1376 افتتاح و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و در سال 1381 با مجوز وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان ارتقاء يافت. اين پژوهشكده هم اكنون داراي ايستگاه تحقيقاتي نرمتنان خليج فارس (بندر لنگه)  وایستگاه تحقیقاتی جاسک مي‌باشد. محور فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشكده در قالب عناوین بوم شناسي، بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، ژنتيك، تكثير و پرورش آبزي، بهداشت و بیماری های آبزیان و تکنولوژی فرآورده های دریایی انجام مي‌گردد.