شامل آزمایشگاه ها ، ابزارها و سالن ها
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2029
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بخش اکولوژی:
آزمایشگاه های این بخش بر طبق استاندارد بین المللی اداره می شود.
• آزمایشگاه آماده سازی نمونه
• „ آزمایشگاه تجزیه دستگاهی „
• آزمایشگاه پلانکتون شناسی „
• آزمایشگاه بنتوز شناسی „
• آزمایشگاه کروماتوگرافی „
• آزمایشگاه جذب اتمی
تجهیزات :
„ سیستم میلي پور مجهز به پمپ وکیوم ,
دستگاه TD C اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی
„ „ اسپکتروفتومتر صحرایی
„ فریزدرای
دستگاه جذب اتمي (شعله و کوره) „
هیدروژن ژنراتور „
دستگاه کروماتو گراف گازی(GC )
دستگاه ELAYZA
دستگاه GC- Ms مجهز به نمونه گذار „ اتوماتیک
دستگاه HPLC
نوترینت آنالایزر اتوماتیک
======================================
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بیولوژی و ارزیابی ذخایر
آزمایشگاهها ی این بخش بر طبق استاندارد بین المللی ISO-17025 اداره می شود.
• آزمایشگاه جانور شناسی دریایي
• آزمایشگاه بافت شناسی
تجهیزات:
دستگاه برش بافت نرم ,„ دستگاه برش بافت سخت ,„ فریزر و یخچال نگهداری نمونه ها „,„ دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی بافت, استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ دوربین دار ,„ انواع ترازوهای دیجیتال و خط کش زیست سنجی
======================================
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی تکنولوژی فرآوری آبزیان
آزمایشگاهها :
• آزمایشگاه میکروبیولوژی
• آزمایشگاه شیمی فرآورده های دریایی
• سالن فرآوری (به مساحت 126 مترمربع)
تجهیزات:
ماکروکجلدال تمام اتوماتیک اسپکتروفتومتر. میکروسکوپ نوری . میکروسکوپ استریومیکروسکوپ و ترازوی دیجیتال . انکوباتور شیکردار یخچالدار . کوره الکتریکی. هود لامینار کلاس 2 . انکوباتور یخچالدار
=======================================
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بخش تکثیر و پرورش :
آزمایشگاه ها:
• آزمایشگاه خالص سازی و کشت غذای زنده گیاهی (زی شناوران گیاهی)
• آزمایشگاه پرورش غذای زنده جانوری (زی شناوران جانوری)
• آزمایشگاه تکثیر و پرورش
• آزمایشگاه کنترل شکوفایی مضر جلبکی (کشند قرمز)

 ======================================

تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بخش بیوتکنولوژی: 
1- آزمایشگاه زیست سلولی - ملکولی 
گرداینت PCR- بیوفتومتر-میکروسانتریفوژ- ژل داکیومنت- ترمومیکسر- ترازوی دیجیتال (یک هزارم)- شیکر لوله ای - شیکر صفحه ای- سمپلر در (1-1000)- فریزر منهای 80 درجه- میکروسکوپ دوربین دار-  
2- آزمایشگاه فرآورده های بیولوژیک و کشت سلول:
انکوباتور CO2- الیزاریدر- میکروسکوپ اینورت- هود کلاس 1 و2- شیکر انکوباتور