به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه دفاع از طرح تولید کنسرسیوم میکروارگانیسم های بومی پروبیوتیک میگو به همراه پروژه های زیر طرح آن در تاریخ 1402/07/19 در محل سالن کنفرانس پژوهشکده با شرکت دکتر مرتضوی ریاست پژوهشکده، دکتر محبی معاون پژوهشی، روسای بخش های تخصصی، دکتر گذری مجری طرح و سایر مجریان پروژه های مرتبط با طرح مذکور برگزار شد.