روز سه شنبه 11/07/1402 آقای دکتر حافظیه معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  به همراه دکتر مرتضوی و دکتر محبی با کارشناسان ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر لنگه جلسه ای برگزار و فعالیت های پژوهشی جاری مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا دکتر پورمظفر مجری پروژه تکثیر و پرورش ماهی سوکلا در مورد عملیات تکثیر 1402 و مشکلات اجرایی پروژه در زمینه عدم لقاح تخمک و اسپرم ریزی و همچنین ادامه اجرای پرژه در سال 1403، تغذیه مولدین جهت آماده سازی و توسعه گنادی مولدین توضیحاتی ارائه نمودند.
سپس دکتر مرتضوی ریاست پژوهشکده طی سخنانی به ضرورت و اهمیت طرح تکثیر و پرورش ماهی سوکلا اشاره و خواستار تامین  منابع مالی به منظور راهبری و مدیریت  طرح از طرف موسسه شدند. همچنین از نیازهای ایستگاه با توجه به درخواست ایستگاه مبنی بر ساخت استخر مولدین و سایبان استخرهای ذخیره آب اشاره نمودند که ساخت استخرهای 30 تنی مولدین درحال انجام است .
مهندس رامشی رییس ایستگاه بندر لنگه ضمن خوش آمد گویی به بیان چگونگی انجام پروژه و تعامل و حمایت های خوب پژوهشکده از ایستگاه با توجه به برنامه ریزی انجام شده در مهرماه سال 1401 برای عملیات تکثیر ماهی سوکلا پرداخت و گفت: تمامی کارها طبق برنامه ریزی پیش بینی شده انجام گرفت. همچنین در زمینه کمبود نیروی انسانی و توسعه زیرساخت  اشاراتی نمودند که با توجه به بازنشستگی تعدادی از پرسنل  بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان آقای دکتر حافظیه ضمن تشکر از زحمات کارشناسان ایستگاه نسبت به عملیات تکثیر ضمن وجود کمبودها و مشکلات لزوم جدیت و تلاش بیشتر کارشناسان بندر لنگه جهت ادامه عملیات تکثیر ماهی سوکلا در ایستگاه تا حصول نتیجه نهایی خواستار شدند . ایشان فرمودند موسسه و پژوهشکده  حمایت های خود را نسبت به انجام پروژه ادامه خواهد داد . در آخر بازدید میدانی از مولدین ماهی سوکلا، کشت غذای زنده و استخرهای ذخیره آب داشتند و نیاز سایبان استخر های ذخیره آب را مورد تاکید قرار دادند. همچنین از استخرهای 30 تنی در حال ساخت مولدین ماهی بازدید شد.