برنامه روز مزرعه در مهرماه 1402
برنامه  روز مزرعه  با عنوان بهره وری در فصل صید میگو در اداره کل شیلات استان هرمزگان در مورخ 4 مهر 1402 برگزار گردید. در این جلسه کارشناسان معاونت صید و کنترل کیفیت محصولات شیلاتی به همراه جمعی از صیادان میگو گیر بنادر صیادی بندرعباس، قشم و میناب حضور داشتند.
در این جلسه وضعیتی از ذخایر میگو در صیدگاه های استان هرمزگان ارائه گردید. یکی از موارد عنوان شده تعیین محدوده صیدگاهی میگو در فصل صید سال جاری می باشد. تغییرات سالانه پراکنش ذخیره میگو ناشی از ویزگی های زیستی گونه ها و شرایط محیطی است که تغییر این شرایط می تواند در تعیین محدوده صیدگاه موثر باشد. این امر باعث می گردد تا قسمتی از صیدگاه که دارای تراکم قابل قبولی از میگو است در وضعیت ترال کشی قرار گرفته و از صید ترال در مناطقی که تراکم کمی از ذخایر میگو می باشد و علاوه بر هزینه اضافی بر دوش صیادان از مضرات ناشی از ترال کشی در امان باشد. یکی نتایج مهم این پژوهش تعیین ترکیب جمعیتی میگوها قبل از صید بوده که می تواند در عزیمت شناورهای صیادی به مناطق با پتانسیل بیشتر گونه های اقتصادی هدایت نماید.
رعایت زمان بندی در صید میگو مهم می باشد. اهمیت این زمان به علت ویژگی های زیستی میگو می باشد و چنانچه صید قبل یا بعد از زمان مناسب صید صورت پذیرد بخشی از ذخیره از دسترس صید خارج شده و صید ممکن است کاهش یابد. در این جلسه علاوه بر موارد یاد شده زمان مناسب برای آزاد سازی فصل صید و شروع صید لنجهای صیادی ارائه گردید. زمان یاد شده برابر 5 مهر ماه علام گردید. در این جلسه ترویجی میزان مجاز برداشت میگو توسط صیادان  برابر 1050 تن اعلام گردید. همچنین جهت مقایسه وضعیت ذخیره میزان حجم ذخیره در سالهای گذشته و سال جاری ارائه گردید.