به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه بررسی پروپوزال پروژه ی تکثیر شاه ماهی و پرورش لاروهای آن در شرایط اسارت با حضور دکتر مرتضوی و اعضای شورای پژوهشی برگزار شد. در این جلسه دکتر سروی مجری پروژه در خصوص ضرورت اجرای پروژه از جمله جمع آوری پیش مولدین، قرنطینه و درمان پیش مولدین، تعیین رنگ داخل مخازن نگهداری پیش مولدین، تکثیر مولدین، انکوباسیون تخم ها، پرورش لاروها، ریخت سنجی لاروها و اندازه گیری وزن لاروها، اهداف پروژه، مواد و روشهای اجرا، مزاایا و معایب اجرای پروژه، سوابق اجرای پروژه در داخل و خارج کشور توضیحاتی را ارائه کردند و در ادامه نقطه نظرات اصلاحی اعضای شورای پژوهشی بیان شد که مقرر گردید پس از لحاظ نمودن این نظرات پروپوزال نهایی جهت ارسال به داوران تحویل معاونت پژوهشی پژوهشکده شود.