به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، آقای دکتر نصیری رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان به همراه دکتر نیکوفر مدیر مراکز رشد پارک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/08/10  به منظور بررسی تفاهم نامه مابین در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافتند.
در ابتدا دکتر نصیری از اهمیت و تنوع محصولات دریایی سخن گفتند و نقش این محصولات و اثرگذاری اقتصادی آن را یادآوری نمودند و بیان کردند که، دانشی نیاز هست تا بتوان به بهترین شکل ممکن از ظرفیت ها استفاده شود. وی در ادامه خواستار همکاری های بیشتر پژوهشکده به لحاظ دارا بودن نیروی پژوهشگر خبره در سطح گسترده و همچنین تشکیل شرکت های دانش بنیان در محل پارک مذکور توسط همکاران شاغل در پژوهشکده شدند.
ایشان خواستار بازدید پرسنل تحقیقاتی پژوهشکده از امکانات و توانایی های موجود در پارک علم و فناوری هرمزگان شدند تا زمینه های تحقیقات و ایجاد کسب و کار بیشتر مرتبط با محصولات دریایی فراهم گردد.
در ادامه دکتر مرتضوی با اشاره به رئوس فعالیت های پژوهشکده و انجام پروژه های تحقیقاتی رفتن به سمت فعالیت های دانش بنیان را مهم برشمرده و در این خصوص مشارکت با بخش خصوصی را به لحاظ تامین بخش از اعتبارات و هزینه ها را کمک کننده به حصول نتایج بهتر دانستند.