بررسی ذخایر میگوی استان هرمزگان جهت بازگشایی فصل صید 1401
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوزی خلیج فارس و دریای عمان، آزاد سازی فصل صید میگو در استان هرمزگان با انجام گشتهای تحقیقاتی ماهیانه به منظور  بررسی رشد، میزان بقاء و جمعیت نوپا به زیستگاه اصلی میگو صورت می پذیرد. گشتهای فصل صید سال 1401 در شهریور ماه  با همکاری سه فروند شناور ترالر محلی آغاز گردید. در این گشت مناطق بین کوهستک تا درگهان با استفاده از روش صید ترال کف در سه لایه عمقی 5-2، 10-5 و 20-10 متر مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات توراندازی هر شناور و همچنین فراوانی میگوهای صید شده ثبت گردیدند. مدت زمان تور کشی 5 روز بوده و زمان تورکشی بین یک تا دو ساعت بوده است. بیشترین توده زنده میگو مربوط به میگوی موزی و سفید سرتیز به ترتیب با 74 و 23 درصد بوده است. نتایج اولیه حاصل از بیومتری طولی میگوها نشان می دهد که با توجه به رشد میگوها به خصوص میگوی موزی قابلیت بهره برداری را در نیمه اول مهر ماه دارد.