به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دکتر حافظیه معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور باتفاق دکتر مرتضوی رییس و دکتر محبی معاون پژوهشی پژوهشکده روز سه شنبه 7 تیرماه از ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس بازدید، و از نزدیک در جریان فعالیت های جاری ایستگاه قرار گرفتند. در ابتدا آقای مهندس رامشی رییس ایستگاه گزارشی از روند اجرای پروژه های تحقیقاتی و نحوه تامین زیرساخت های مورد نیاز فعالیت های پژوهشی ارایه نمودند. در ادامه دکتر حافظیه و هیات همراه از کارگاه و حوضچه های نگهداری مولدین بازدید کردند. آقای دکتر حافظیه در جریان میزان پیشرفت طرح تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهی سوکلا قرار گرفتند و توصیه هایی را در راستای بهبود فرایند اجرای طرح مطرح کردند. بازدید از کارگاه تکثیر میگوی آقای قنادیان در حومه بندرلنگه آخرین بخش از برنامه سفر دکتر حافظیه به بندرلنگه بود