به منظور جلب حمایت تعاونی صیادی بندر دیوان در اجرای مزرعه الگویی "پرورش انبوه صدف خوراکی" گفتگویی با مدیر تعاونی مربوطه برای راه اندازی مزرعه و هماهنگی با صیادان منطقه صورت پذیرفت و ایشان از نشر و ترویج دستاوردهای  پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته استقبال بالا نمودند.