در روز سه شنبه مورخ 1401/01/23، دکتر محمد صدیق مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان به همراهی دکتر محبی معاون پژوهشی و دکتر بهزادی معاون پشتبانی پژوهشکده از  ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان بندرلنگه بازدید نمودند. در جلسه برگزار شده با حضور رئیس و محققین ایستگاه، پروژه ها و فعالیت های جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست،  بصورت ویژه  پیشرفت پروژه تحقیقاتی تکثیر ماهی سوکلا و رفع نیازمندی های فنی و زیر ساختی آن مورد بررسی قرار گرفت و موارد توسط کارشناسان ایستگاه مطرح گردید.