به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان دوره آموزشی با عنوان " آشنایی جامعه ی صیادی با نحوه برداشت پایدار از ذخایر میگو" توسط دکتر محمد مومنی عضو هیات علمی این پژوهشکده در تاریخ 1400/10/29 با شرکت  کارشناسان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته و جمع کثیری از صیادان و بهره برداران به صورت وبینار برگزار گردید.
در این دوره آموزشی، در خصوص آمار جهانی صید میگو، استفاده از تور ترال به عنوان اصلی ترین روش صید میگو در ایران و جهان، مطالبی ارائه شد. در ادامه ویژگی های صید و صیادی میگو در خلیج فارس، صید ضمنی و عوامل پایداری صید ارائه گردید. دکتر مومنی در بخش دوم سخنان خود نقش مراکز تحقیقات شیلاتی در مدیریت صید میگو در تعیین زمان مناسب صید، تعیین میزان مجاز برداشت (TAC) و تعیین زمان خاتمه صید، لزوم استفاده از صید ترال در محدوده زمانی خاص و چالش های اساسی در صید و صیادی میگو مطالبی را بیان نمودند.
ایشان در پایان ضمن جمع بندی مطالب، بهره برداری پایدار از ذخایر میگو را منوط به مدیریت صید میگو و حفاظت از زیستگاه این گونه دانستند.