به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش، سخنرانی علمی با موضوع "معرفی نسل جدید سازه زیستگاه های مصنوعی" توسط دکتر بهزادی در تاریخ 1400/09/22 بصورت مجازی و با شرکت  تعدادی از همکاران شاغل در مراکز و پژوهشکده های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، محیط زیست استان هرمزگان و سایر مراکز مرتبط برگزار گردید.
در ابتدا دکتر بهزادی؛ زیستگاه های مصنوعی را در یک تعریف کلی ابزارهای ساخته شده دست بشر تعریف کردند که پس از استقرار در محیط دریا، آن را تحت تاثیر شرایط فیزیکی، شیمیایی، هیدرولوژیکی و زیستی قرار می دهند ، هر چند که کلیه عوامل ذکر شده ازمنظر کمی و کیفی به جنس و نوع سازه، چیده مان، استقرار و فون و فلور طبیعی هر زیست بوم بستگی دارد.
در ادامه ایشان؛ رشد جمعیت و نیاز هر چه بیشتر به منابع پروتئینی، صید بی رویه از منابع دریا، وجود منابع آلاینده زیست محیطی، افزایش تلاش صیادی، محدودیت منابع آبزیان و برداشت بیش از حد از منابع، روند كاهشی صید ماهیان صخره ای و لزوم حفاظت از برخی گونه های منحصر به فرد، كوچک شدن اندازه بسیاری از آبزیان بالغ، رسوب گذاری در خطوط ساحلی در چند دهه گذشته، گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و تخریب زیستگاه های مرجانی و صخره ای را لازمه توجه بیشتر و بکارگیری سازه های زیستگاه مصنوعی در آبهای استان بیان کردند.