به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ در راستای اجرای سایت الگویی توانمندسازی بهره‌برداران در حفاظت از ذخایر میگو با تأکید بر مدیریت مشارکتی صید در استان هرمزگان، برنامه روز مزرعه با عنوان "حفاظت از ذخایر و افزایش بهره وری در صید میگو" در تاریخ 1400/09/01 در محل اسکله صیادی شهر بندرعباس و با حضور جمع کثیری از صیادان محلی، کارشناسان اداره کل شیلات هرمزگان و سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید. در ابتدا برنامه، آقای دکتر مومنی، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سخنرانی خود را با تاکید بر محورهای ذیل ارائه نمود:
1-نقش آمار و داده های صید در مدیریت ذخایر میگو
2-معرفی جایگاه تالاب های حرا در پایداری ذخایر میگو
3-آلودگی های ساحلی و اثرات مخرب بر جمعیت میگوها
4-تغییرات جمعیتی و پراکنش میگو در صیدگاه ها
دکتر مومنی ابتدا نقش آمار در صید و ذخایر میگوهای دریایی را بسیار مهم دانسته و میزان برداشت هر ساله از ذخایر میگوهای دریایی را بسته به شرایط ذخیره و زیستگاه از 70 تا 85 درصد حجم ذخیره قابل برداشت دانستند. ایشان در خصوص پایش و ارزیابی ذخایر میگو، اطلاع دقیق از تعداد شناورهای صید میگو، تعداد روزهای صید و مقدار میگوی صید شده توسط هر شناور را به منظور ارزیابی ذخایر و بقاء کافی مولدین برای احیاء نسل و بازسازی ذخیره سال بعد را ضروری اعلام کردند. ایشان یکی از موارد مهم در لزوم ارزیابی و مدیریت صید ذخایر میگو را برداشت از  ذخایر میگوهای دریایی قبل از فصل تخمریزی عنوان نمودند که در صورت عدم کنترل و مدیریت، با صید بیش از توان ذخیره میگو ممکن است مولد کافی برای تخم ریزی موجود نبوده و نسل نوپا با خطر روبرو گردد.  
در خصوص تالاب های حرا و اهمیت این تالاب ها در بازسازی و پایداری ذخایر میگو، دکتر مومنی با اشاره به وابستگی گونه های میگوی موزی و میگوی سفید هندی به این تالاب ها به لحاظ داشتن نقش پناهگاه و محل تغذیه ی بچه میگوها، تخریب و آلودگی این گونه تالاب ها را باعث کاهش و حتی از بین رفتن ذخایر این دو گونه میگو اعلام نمودند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به آلودگی های ساحلی و نقش آنها در خوریات و تالاب ها اشاره نمودند و تغییرات اقلیمی(مانند تر سالی و تغییرات دمایی) را نیز در کاهش و یا افزایش ذخایر میگو مهم و حیاتی عنوان نمودند. همچنین نقش  تبادل آب و روان آبهای جاری در خورها و تالاب های شرق استان را در پالایش اکوسیستم مهم شمرده و تفاوت این تالابها در مناطق شرقی و غربی استان هرمزگان را در دو سویه بودن جریان آب ورودی در زمان جزر و مد شدید در این تالاب ها بیان کردند.
در پایان برنامه روز مزرعه، سوالات از سوی صیادان و بهره برداران شرکت کننده مطرح گردید و به پاسخ گویی به آنها پرداخته شد.