به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه شورای پژوهشی با موضوع بررسی پروپزال تحقیقاتی "دستیابی به بیوتکنیک تکثیر ماهی سوکلا  (Rachycentron canadum)" به صورت وبینار در تاریخ 1400/8/19 با حضور دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی، معاون پژوهشی و اعضا شورای پژوهشی پژوهشکده برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، دکتر محبی کلیاتی در خصوص ضرورت اجرای پروژه بیان کردند و سپس دکتر پورمظفر مجری پروژه به معرفی کلیات، اهداف، روش کار، ضرورت اجرا و برنامه زمانی پروژه پرداختند.
در ادامه جلسه، آقای دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده و اعضا شورای پژوهشی ضمن تاکید بر لزوم اجرای پروژه، نظرات کارشناسی و اصلاحی خود در خصوص بخشهای مختلف پروژه را مطرح نمودند.  
در جمع بندی مقرر گردید نظرات فنی ارائه شده از طرف اعضای شورای پژوهشی توسط مجری مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات مرتبط صورت پذیرد.