پدافند غیر عامل شامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای دشمن می شود.
به عبارتی دیگر، عمده ترین هدف پدافند غیر عامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها است که باید با یک برنامه ریزی و طراحی در توسعه پایدار کشور نهادینه شود و برای اصلاح زیرساخت های فعلی راهکارهایی با مهندسی مجدد لازم است.
امنیت زیستی در پدافند غیر عامل به عنوان مجموعه ای از شیوه ها که احتمال معرفی پاتوژن و گسترش بعدی آن از یک مکان به مکان دیگر در مواقع بحرانی را کاهش می دهد اطلاق می گردد. عناصر اصلی برنامه ی ایمنی زیست محیطی شامل روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی لازم برای محافظت از مراکز تکثیر و از عواقب کلیه ی بیماری هایی است که خطر بالایی را نشان می دهد. امنیت زیستی موثر توجه به طیف وسیعی از عوامل و برخی از بیماری های خاص دارد. بسته به وجود بیماری های مختلف در منطقه ممکن است سطوح و استرلتژی های مختلفی برای امنیت زیستس به کار رود.
در ایجاد پدافند غیر عامل حداکثر امنیت زیستی در تأسیسات تولید میگو از طریق جداسازی مراحل تولید حاصل می شود.
طراحی مناسب تسهیلات با درجه تمایز زیاد می تواند خطر انتقال عوامل بیماری زا در مواقع بحرانی را کاهش دهد. نقاط کنترل مهم (CCP) که از قبل برای مراحل تولید میگو مشخص شده اند و میبایست در پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرند  شامل میگو(مولدین)، خوراک و آب هستند. سایر خطرات احتمالی که با اجرای SOPs و HACCP تحت تأثیر قرار می گیرند شامل بردارهای انتقال بیماری (انسان و حیوانات دیگر)، امکانات و تجهیزات هستند.
در پدافند غیر عامل شناسایی نقاط بحرانی از جمله محدود کردن ورود افراد غیر ضروری و نیز مدیریت ورود آب و غذا و مدیریت فایکولب با استفاده از گونه هایی که بتوان در موارد ایجاد بحران به آسانی در اختیار گرفت ضروری است.
اجرای پرتکل های پیش گیری و مدیریت بیماری ها در پدافند غیر عامل
1- انتخاب مولدین بدون ویروس
2- جلو گیری از واردات مولدین و لاروها
3- در زمان انتقال میگو باید از آبی استفاده شود كه میگو در آن صید شده است
4- خارج كردن ناقلین ویروس وانجام اقدامات ضد عفونی
5- كنترل میگوهای سالم با استفاده از آزمایش PCR
6-استفاده از پروبیوتیكها
7-متعادل كردن تراكم استخرها
8-استفاده از داروهای شیمیائی جهت جلوگیری از انتقال بیماری
در پدافند غیر عامل  و در موارد بحرانی ارتباط بین کارمندان شاغل در مناطق مختلف می تواند حفظ شود در حالی که حرکت بین مناطق مختلف مرکز تکثیر محدود شده است. با مشخص کردن یک منطقه مرکزی از پیش تعیین شده که کارمندان می توانند برای برنامه ریزی با یکدیگر ملاقات کنند و یا برقراری ارتباط از طریق سیستم شبکه محلی (LAN) با استفاده از  سیستم های رایانه ای، می توان ارتباطات را محدود نمود.