به گزارش روابط عمومی پزوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ جلسه کمیته مدیریت صید با هدف مدیریت صید میگو در محل اداره کل شیلات استان هرمزگان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و روسای شیلات مناطق و نمایندگان جوامع شیلاتی در تاریخ 1400/06/30 تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر عالیزاده معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان به تشریح اقدامات صورت گرفته در ماه های گذشته و تمهیدات لازم برای حضور شناورهای صیادی میگو گیر در فصل صید اشاره نمود. سپس دکتر مومنی نتیجه تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده در خصوص وضعیت رشد میگوهای نوپا و تراکم ذخیره مطالبی را عنوان نموده و با توجه به محاسبات صورت گرفته، زمان آزاد سازی فصل صید میگو و میزان مجاز برداشت میگو در سال 1400 اعلام گردید. همچنین در پایان گزارش مشاهدات مربوط به وضعیت اکولوژیکی و زیست محیطی صید گاه میگو در گشتهای تحقیقاتی و لطماتی که صید غیر مجاز بر ذخایر  میگو و سایر آبزیان وارد می کند مطرح گردید. در نهایت نمایندگان شیلات مناطق نظرات خود را در زمینه تصمیمات مطرح شده درباره ی زمان بازگشایی فصل صید و نحوه بازشدن صیدگاه ها عنوان داشتند. همچنین تصمیم گرفته شد تا اطلاعات روزانه صید و تلاش صیادی توسط آمارگرهای شیلاتی به صورت روزانه و با دقت لازم از صیدگاه ها جمع آوری و پس از دسته بندی در اختیار پژوهشکده قرار گیرد تا با استفاده از مدل های موجود نسبت به تعطیلی صیدگاه در زمان مقرر اقدام گردد.