به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در پنجمین سمپوزیوم بین المللی "ترکیبات فیتوشیمیایی در دارو و غذا"، آقای دکتر محسن گذری عضو هیات علمی این پژوهشکده سخنرانی خود را با عنوان 
Cytotoxic screening of marine Streptomyces species isolated from the sponge Dysidea sp. from Kish Island, Persian Gulf, Iran
ارائه نمود. این سمپوزیوم تخصصی با همکاری مشترک انجمن فیتوشیمی اروپا و انجمن فیتوشیمی آسیا از 25 تا 30 آگوست 2021  در دانشگاه نانچانگ کشور چین به صورت مجازی برگزار شد. در این سخنرانی سویه های جدید باکتری دارای قابلیت تولید ترکیبات ضد سرطان معرفی شدند. این باکتریهای همزیست از جمعیت های اسفنج جزیره کیش جداسازی شدند. دستاوردهای ارائه شده در این سخنرانی نتیجه همکاری مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب پروژه مصوب موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) بود. در این سخنرانی همچنین توانمندی های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمینه بیوتکنولوژی میکروارگانیسم های دریایی جهت جذب همکاری بین المللی ارائه شد و مورد استقبال پنل داوری قرار گرفت.