در کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب، دکتر سیامک بهزادی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مقاله علمی پژوهشی خود را با عنوان "ارزیابی ساختار جمعیتی اجتماعات بنتوزی متاثر از آب شیرین کن ها در خلیج فارس (مطالعه موردی، جزیره قشم)" ارائه نمودند که در مراسم اختتامیه کنفرانس به عنوان مقاله برتر کنفرانس انتخاب گردید