کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب در محدوده زمانی 28 الی 30 بهمن ماه 1399 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس برگزار گردید. در این کنفرانس آقای دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بعنوان سخنران کلیدی تحت عنوان " A review on Harmful algal blooms Phenomenon ,effects on Sea water Quality and Desalination plants " را در بخش اثرات زیست محیطی آب شیرین کنها ارایه نمودندایشان به موضوع ضرورت پایش و مدیریت جامع پدیده کشند قرمز در آبهای ساحلی و دریایی پرداخته و خاطرنشان کردند با اجرای برنامه های اقدام می توان از بروز خسارات جدی به واحدهای مستقردر نوار ساحلی پیشگیری کرده و به بهره برداری پایدار از منابع دست یافت.
. همچنین مقاله خانم دکترمحبی با عنوان بررسی سموم و تراکم پلانکتونی درآبهای مشرف به آب شیرین کن مستقر در جزیره قشم و آقای دکتر بهزادی تحت عنوان ارزیابی ساختار جمعیتی اجتماعات بنتوزی متاثر از آب شیرین کن ها در خلیج فارس (مطالعه موردی، جزیره قشم) بصورت سخنرانی ارایه گردید.