وقوع پدیده شکوفایی جلبکی مضر ) HABs ( در اکوسیستم‌های آبی در سالیان اخیر افزایش‌یافته و تأثیرات قابل توجهی را بر عملکرد اکوسیستم، صنایع مرتبط و سلامت انسان ایجاد نموده است. تعداد گونه‌های ریز جلبک دریایی مضر حدوداً بالغ ‌بر 5000 گونه می‌باشدکه 75 گونه پتانسیل تولید سم را دارا می‌باشند. از میان راهکارهای مختلف ارائه‌ شده برای کنترل و مدیریت این پدیده، روش کنترل زیستی به‌عنوان راهبردی پایدار پیشنهاد شده است. در این راستا، کنترل شکوفایی جلبکی مضر ایجاد شده توسط گونه Cochlodinium polykrikoides در شرایط آزمایشگاهی و تعیین اثر گونه‌های مختلف ماکرو جلبکهای قهوه ای پادینا و سارگاسوم بر کنترل گسترش آن مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی فعالیت عصاره‌های جلبکی نشان داد نمونه های مورد بررسی از جلبک های پادینا و سارگاسوم با مقادیر مختلف قادر به از بین بردن میکرو جلبک C . polykrikoides بودند و نتایج ارزیابی روند فعالیت ماکرو جلبک‌های موردنظر در مقابل میکرو جلبک C. polykrikoides طی کشت هم‌زمان نشان داد که روند عمده فعالیت جلبک‌کشی از روز چهارم تا ششم آغاز می گردد.  ماکرو جلبک پادینا در روز دهم، تمامی سلول‌های میکرو جلبک را در محیط کشت از بین برده و صد درصد فعالیت جلبک‌کشی نشان داد.