به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان - بندرعباس در یادداشت علمی دکتر فرشته سراجی در ارتباط با "وضعیت پلانکتون گیاهی تالاب بین اللملی خور خوران در استان هرمزگان" آمده است: مطالعه جوامع زیستی بویژه پلانکتونها در اکثر کشور های دارای آبهای ساحلی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که می تواند با اهداف مختلف صورت گیرد. بطوریکه مطالعه اکوسیستم ها با اهداف مختلف همواره در سر لوحه برنامه های توسعه اي آنها قرار گرفته است. در بسیاری از این کشورها چنین مطالعاتی سبب ایجاد محیطی پایدار در اکوسیستم های ساحلی شده است. شناخت جوامع پلانكتوني و نيز تغيیرات آن در تعيين وضعیت آينده يك اكوسيستم آبي از نقش و اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به تغيييرات اقليمي و گسترش روز افزون صنايع ايجاب مي نمايد كه مطالعه گسترده تری بر روي پلانكتونهاي خوريات بعنوان محل زيستگاه لارو آبزیان صورت گيرد. بر این اساس تنوع پلانكتون گیاهی در تالاب بین المللی خور خوران (خمیر و لافت) در غرب استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

در طی مدت بررسی در سالهای 1396 الی 1397، تعداد 109  گونه پلانکتون گیاهی مشاهده  گردید، که شامل 38 جنس و 69 گونه ، یک نوع ناشناخته با سیلاریوفیسه (دیاتومه)، 21 جنس و 34 گونه و یک نوع ناشناخته دینوفلاژله، 2 جنس و گونه سیانوفیسه ،1 جنس و گونه اوگلنافیسه و 1 جنس وگونه از دیکتیکوفیسه بود. در طی یکسال بررسی از 70 گونه باسیلاریوفیسه ( دیاتومه ها)مشاهده شده Coscinodiscus wailes i و Leptocylindrus danicu s ،   با درصد فراوانی بیشتری ثبت گردیدند (شکل 1).

از بین 35 گونه شناسایی شده از دینو فیسه ها (دینوفلاژله ها Protoperidinium quinquorne, Scrippsiella trochoidea       Gymnodinium sp., Gyrodinium sp., Prorocentrum micans, Prorocentrum gracile, Peridinium sp.   با فراوانی بالاتری نسبت به مابقی گونه ها حضور داشتند (شکل2).

 از پنج رده پلانکتون گیاهی ثبت شده در طول دوره بررسی، رده باسیلاریوفیسه ( دیاتومه) با 81درصد ، دینوفیسه با 18 و سایر رده ها (سیانوفیسه ، اوگلنافیسه و دیکتیکوفیسه) مجموعا با 1درصد فراوانی حضور داشتند (شکل 3). در زمستان، رده باسیلاریوفیسه با اختصاص 50 درصد فراوانی به خود، دارای بالاترین سهم از فراوانی بود (شکل 4). این مطالعه نشان داده كه در مناطق فوق اجتماعات پلانكتون گياهي به طور عمده شامل دياتومه و دينوفيسه ميباشد.

مقايسه ليست پلانكتونهاي گياهي حاصل از تحقيق فوق با نتايج مطالعات انجام شده در سالهای قبل  نشان مي دهد كه  جنس و گونه هایی چون     Scripssiella trochoidae, Protoperidium quienquorne , Prorocentru m lima , Gymnodinium sp., Gyrodinium sp.   در منطقه رو به افزایش است و از تنوع گونه هاي سيانوفيسه ها كاسته شده است. درگونه هاي باسيلاريوفيسه تغيير چنداني با مشاهدات قبلي روئت نگردید، اگرچه تراكم برخي از گونه ها چون   Leptocylindrius danicus و Coschnodiscus wailesi   افزايش و تراكم گونه هايی چون Thalassionem , Chaetoceros كاسته شده است. اين مشاهدات نشان از تغيير گونه اي در منطقه است كه مي تواند ناشي از تحول و تغيير عوامل محيطي و جوي، بهم خوردن تعادل بين فسفر و نيتروژن و وجود آلاینده های محیطی در كنار سایر عوامل تاثیر گذار احتمالی باشد.