به منظور بررسی وضعیت صید ماهیان تجاری استان و جمع بندی پیشنهادات طرفین جلسه ای با حضور دکتر دریایی مدیر کل شیلات هرمزگان، دکتر مرتضوی ، رئیس پژوهشکده، دکتر محبی معاون پژوهشی پژوهشکده، کارشناسان پژوهشکده اکولوژی روز دوشنبه 98/9/3 برگزار شد