دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه روز چهار شنبه 99/08/21از فعالیت های پژوهشی پژوهشکده بازدید و از نزدیک در جریان برنامه های پژوهشی در دست اجرا قرار گرفتند. طی بازدید، روسای بخش های اکولوژی، ارزیابی ذخایر، آبزی پروری و زیست فناوری و مجریان پروژه ها توضیحات مبسوطی در زمینه فعالیت های تحقیقاتی ارائه دادند. شایان ذکر است که پژوهشکده دارای 14 آزمایشگاه تخصصی و دو کارگاه آبزی پروری است که طرحهای تحقیقاتی مصوب را پشتیبانی می کند.