در راستای توسعه همکاری های پژوهشکده با پارک علم و فناوری هرمزگان جلسه ای با حضوررئیس و معاون پارک علم و فناوری ،مدیرمرکز رشدو مدیران ،معاونین روسای بخشهای تخصصی و اعضای هیات علمی پژوهشکده برگزار گردید. آقای دکتر مرتضوی درابتدای جلسه به زمینه های مشترک همکاری اشاره واعلام آمادگی کردند در ارتباط با تجاری سازی یافته های پژوهشی فعالیتهای جدیدی شروع گردد .ایشان افزودند امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی پژوهشکده می تواند در قالب همکاری فیمابین دراختیار شرکت های مرتبط قرار گرفته تا خدمات مورد نیاز را ارایه دهند .آقای دکتر فتی ضمن تشکر از برگزاری جلسه اعلام آمادگی پارک جهت توسعه همکاری های همه جانبه اعلام داشتند.درادامه به پرسش های مرتبط با نحوه همکاری با پارک وتاسیس شرکت های دانش بنیان پاسخ داده شد. فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی پژوهشکده نیز مورد بازدید دکتر فتی و هیات همراه قرار گرفت