طرح یاوران تولید با عنوان "پایش، نظارت و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور بهبود کیفی و کمی تولید میگو" در تعداد 5 مزرعه و 76 استخر پرورش میگو در منطقه تیاب شمالی و جنوبی در حال اجرا می باشد. این طرح با هدف شناسایی مشکلات پرورش دهندگان میگو و ارائه راهکارهای مدیریتی از ابتدای سال جاری آغاز گردیده است. به منظور بررسی جامع وضعیت موجود و عوامل تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت تولید میگو، کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با حضور هفتگی خود، مشکلات موجود سایت های پرورشی در محورهای ذیل را مورد بررسی قرار می دهند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مشاهدات عینی و آزمایشگاهی، راهکارهای مدیریتی رفع مشکلات توسط محققین پژوهشکده اکولوژی در قالب فرم های تنظیم شده، در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

-نظارت بر عملیات آماده سازی استخرها

-سنجش پارامترهای محیطی شامل اکسیژن، شوری،  pH ، دما، شفافیت، آمونیاک و نیتریت

-شناسایی و تعیین تراکم فیتوپلانکتونی

-شناسایی و تعیین فون باکتریایی

-آنالیز غذای مورد استفاده و تعیین ترکیب بیوشیمیایی و ارزش غذایی

-آزمون های تعیین کیفیت سلامت بچه میگو