جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان، معاونین استانداری هرمزگان، مهندس دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر مدیران عضو شورای اداری روز شنبه مورخه 11/19/ 98 تشکیل گردید. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ارائه گزارش تخصصی با عنوان"بررسی وضعیت ذخایر آبزیان در حال بهره برداری استان هرمزگان" را در دستور کار جلسه مذکور داشت. در این راستا، دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده، توضیحات مفصلی درخصوص ذخایر آبزیان کوتاه عمر شامل میگو، ساردین و موتو ماهیان و همچنین ماهیان کفزی و یال اسبی ارائه نمودند که مورد توجه استاندار  و سایر شرکت کنندگان قرار گرفت. دکتر مرتضوی به روند کاهش ذخایر کفزیان تجاری در سال 1397 در مقایسه با سال های گذشته اشاره و ضرورت اعمال مدیریت صید بر این دسته از آبزیان را یادآوری کردند. ایشان همچنین ضمن ارائه نتایج روند تغییرات میزان صید و TAC میگوهای تجاری استان، تاکید نمودند عواملی نظیر تخریب زیستگاهها و ورود آلاینده ها به آبهای ساحلی از مهمترین چالش های پیش رو تهدید کننده ذخایر میگو می باشد. با توجه به نقش ذخیره سطح زیان ریز بر معیشت ساحل نشینان، کاهش تلاش صیادی در صید سطح زیان ریز بویژه در آبهای جزیره قشم را درخواست نمودند.
پس از پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، درخصوص برخی از چالش های شیلاتی استان تصمیمات مدیریتی اتخاذ گردید و همچنین مقرر گردید کارگروه تخصصی بمنظور تهیه برنامه اقدام استانی حفظ و مدیریت ذخایر آبزیان در حال بهره برداری هرمزگان تشکیل گردد.