پنجمین جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان هرمزگان در تاریخ 98/10/22 در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تشکیل گردید. در جلسه مذکور،  مهندس باقرزاده رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، دکتر جانباز مدیر کل دامپزشکی هرمزگان، دکتر حاجبی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و همچنین مدیران بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان حضور داشتند. پس از بیانات آقای شرفی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،  دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گزارش مفصلی از عملکرد، مشکلات و پیشنهادات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ارائه نمودند.