طرح کلان "ارزیابی ذخایر کفزیان استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده با تاکید بر شرایط محیطی " از سال 1396 در استانهای جنوبی کشور و من جمله استان هرمزگان به اجرا در آمده است. در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18،  دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیات تحقیقاتی همراه از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و موسسه تحقیقات سرم سازی رازی به کشتی فردوس یک در جزیره کیش اعزام شدند. در مدت حضور در کشتی فردوس یک، از عملیات تورکشی، شناسایی ماهیان و ثبت مشخصات آنها بازدید به عمل آمد. همچنین نمونه برداری از آب و رسوب صیدگاههای کفزیان به منظور تعیین شرایط محیطی و وضعیت آلاینده های معدنی و آلی صورت پذیرفت.