برنامه روز مزرعه " مدیریت تولید پایدار میگوی پرورشی در استان هرمزگان " همزمان با سی امین سالگرد پرورش میگو در استان هرمزگان در روز دوشنبه مورخ 25/9/1398 در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید. اجرای برنامه مذکور در راستای نشر و ترویج یافته ها و دستاوردهای علمی که طی عقد قراردادهای پژوهشی با بخش های خصوصی و دولتی، در قالب اجرای طرح و پروژه های تحقیقاتی انجام گرفته، با تاکید بر محورهای ذیل برگزار گردید :

v   وضعیت مدیریتی مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان (سخنران: دکتر کیومرث روحانی قادیکلایی)

v   اثرات پساب های ناشی از مزارع پرورش میگو بر تولید پایدار (سخنران: دکتر محمد صدیق مرتضوی)

v   مدیریت پساب های ناشی از مزارع پرورش میگو و راهکارهای بهبود کیفیت آب خروجی(سخنران: دکتر حجت ا..  فروغی فرد)

v   راهکارهای مدیریت بیماری ها در مزارع پرورش میگو(سخنران: دکتر سعید تمدنی جهرمی)

v   چالش های پیش روی تولید میگوی پرورشی در سال آینده(سخنران: دکتر محمدرضا زاهدی)

اجرای برنامه روز مزرعه " مدیریت تولید پایدار میگوی پرورشی در استان هرمزگان " با حضور فعال و چشمگیر مدیران و تصمیم گیران اجرایی استان هرمزگان، کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط، بهره برداران و پرورش دهندگان میگوی استان هرمزگان از ساعت 9 صبح آغاز گردید.

مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی شرکت کننده:

-آقای مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

- آقای مهندس یکتاپور مدیر کل محترم شیلات هرمزگان

- آقای مهندس مسیحی مدیر کل محترم حفاظت از محیط زیست هرمزگان

-آقای دکتر علیرضا نظری معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی هرمزگان

-کارشناسان معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)

-نمایندگان ترویج سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیلات هرمزگان

محورهای مورد تاکید برنامه روز مزرعه " مدیریت تولید پایدار میگوی پرورشی در استان هرمزگان " بر اساس نیازمندیها و چالش های موجود مدیریتی سایت های پرورش میگو و همچنین سایت های پرورشی در حال راه اندازی در سطح استان انتخاب گردید که با استقبال و حضور فعال تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان (بیش از 100 نفر) روبرو شده که بیش از 70 نفر از شرکت کنندگان از جامعه بهره بردار و پرورش دهندگان میگو در استان هرمزگان  را شامل گردیده است.

پس از ارائه مطالب توسط سخنرانها، به منظور دریافت نظرات و تجربیات جامعه بهره بردار و پرورش دهندگان میگوی استان هرمزگان، میز گردی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بهره برداران تشکیل و به به سوالات طرح شده توسط مخاطبان پاسخ لازم ارائه گردید و در جمع بندی نهایی برنامه روز مزرعه مهمترین پیشنهادات برای دستگاههای اجرایی و پژوهشی استان تدوین شده و همچنین از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان به پرورش دهندگان منتخب لوح تقدیر اهدا گردید.