کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان "پایش ذخایر و جمعیت میگو در استان هرمزگان" توسط دکتر محمد مومنی کارشناس ارزیابی ذخایر میگو از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در مورخ 1398/7/7 در سالن کنفرانس اداره کل شیلات استان هرمزگان برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه مشاهدات و نتایجی از وضعیت ذخایر میگو در استان هرمزگان که به صورت ماهانه مورد بررسی و پایش قرار گرفته است ارئه گردید. از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده شامل تحلیل وضعیت تخمریزی و احیاء نسل میگو منتهی به فصل صید، زمان ورود نسل نوپا میگو به ذخیره گاه اصلی و نقش آنها در حجم ذخیره مورد بهره برداری در فصل صید، بررسی روند رشد میگوها و تاثیر آن در زمان شروع فصل صید میگو و همچنین اهمیت آمار و اطلاعات صید میگو و استفاده از آنها در مدیریت صید میگو در طول فصل صید ارائه گردید. در این جلسه با توجه به موارد ارائه شده، زمان تقریبی برای شروع فصل صید و همچنین میزان مجاز صید میگو در سال 1398، با مشارکت صیادان ، مدیران و کارشناسان  شیلات هرمزگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.