گشت های تحقیقاتی مدیریت صید میگو در استان هرمزگان آغاز گردید  رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در این خصوص گفت: گشت‌ تحقیقاتی برآورد میزان مجاز قابل برداشت و تعیین زمان بازگشایی  صید میگو در استان هرمزگان از ۲۳ شهریور به مدت ۵ روز با حضور کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و با همکاری اداره کل شیلات استان هرمزگان انجام می شود. هر ساله گشت های تحقیقاتی به منظور بررسی و مدیریت ذخایر میگوی هرمزگان به صورت ماهانه با استفاده از شناورهای لنج محلی انجام می گردد. در این بررسی ها نمونه برداری از ذخایر میگو به منظور پایش وضعیت تخم ریزی، ورود نسل جدید و نوپا میگو به زیستگاه اصلی و رشد میگوهای جوان، در اعماق بین ۵ تا ۳۵ متر در هر ماه از طریق تور کشی با روش ترال در صیدگاه میگو از مناطق سیریک تا درگهان در شمال جزیره قشم انجام می شود.  با فرا رسیدن فصل صید میگو، گشت  تحقیقاتی بررسی  ذخایر میگو با هدف تعیین میزان مجاز قابل برداشت ( TAC ) و تعیین زمان مناسب برای شروع فصل صید میگو، با استقرار تیم تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برروی ۶ فروند شناور لنج میگوگیر محلی از 2۳ شهریور ماه سال جاری به مدت ۵ روز آغاز گردید. هدف از این بررسی ها به حداکثر رساندن سود اقتصادی حاصل از صید میگوهای تجاری گونه میگوی موزی برای جامعه صیادی و صنایع فرآوری میگو است، بر اساس تحقیقات بهترین اندازه میگوی موزی که بیشترین بهره اقتصادی را دارد، زمانی است که میگوهای موزی به طول کاراپاس ۲۸ میلی متر برسند که بطور متوسط اندازه میگوهای تجاری هرمزگان حدود ۱۷ گرم وزن و ۱۵۰ میلی متر طول دارند و ذخیره میگو در این زمان به بیشینه مقدار خود خواهد رسید.

نتایج حاصل از این بررسی ها به منظور مدیریت ذخایر میگوی هرمزگان در اختیار اداره کل شیلات هرمزگان قرار خواهد گرفت. فصل صید میگو در هرمزگان ۴۵ روز طول خواهد کشید که حدود ۱۵۰ شناور لنج میگوگیر در صیدگاه فعالیت می کنند. پایش وضعیت ذخیره میگو در فصل صید نیز توسط کارشناسان پژوهشکده از طریق نمونه برداری از شناورهای صیادی انجام خواهد گرفت، با کاهش میزان شاخص صید میگو( CPUE ) و با استفاده از مدل های ارزیابی ذخایر   اقدام به تعیین زمان خاتمه صید و بهره برداری از ذخیره میگو خواهد شد.

میگو­های اقتصادی در هرمزگان شامل 6 گونه میگوی موزی، میگوی ببری سبز، میگوی سفید هندی ، میگوی سفید سرتیز ، میگوی چکو و میگوی خنجری می باشند. ترکیب صید میگو در هرمزگان، حدود ۷۰ درصد میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) ، 23 درصد میگوی سفید سرتیز ( Metapenaeus affinis ) و ۷ درصد نیز مابقی میگوها می باشد.