به منظور آشنایی و بررسی فعالیت های پژوهشی ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس، آقای دکتر بهمنی رئیس  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای دکتر مرتضایی معاون  پژوهش و فناوری و  آقای دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی  در روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس واقع در بندرلنگه بازدید به عمل آوردند. در ابتدا آقای مهندس رامشی مهمترین دستاوردهای دارای قابلیت تجاری سازی و همچنین فعالیت های پژوهشی جاری ایستگاه در راستای ارزیابی و بازسازی ذخایر آبزیان را توضیح دادند. پژوهش های خاتمه یافته  غالبا در زمینه تکثیر و پرورش خیار دریایی، ماهیان تزئینی و نرمتنان خلیج فارس می باشد. در حال حاضر نیز  پروژه های پژوهشی با عناوین " معرفي ماهي سوکلا به صنعت آبزي پروري کشور از طریق واردات بچه ماهي و تهیه ماهیان جوان و پیش مولد و مولد سازی آنها در شرایط آب و هوائی استان هرمزگان " و   " تولید تجاری دوکفه ای خوراکی Saccostrea cucullata  در استان هرمزگان" در ایستگاه مذکور در حال اجرا می باشند.