در روز شنبه مورخ 1398/5/26 ، آقایان دکتر محمودی معاون  برنامه ریزی  و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر علی شهریاری معاون مدیر کل خدمات فنی سازمان تات ، دکتر حاجبی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان  و معاونین مربوطه در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافتند. در ابتدا طی جلسه مشترک، آقای دکتر مرتضوی مروری بر مهمترین دستاوردهای دارای قابلیت ترویج و تجاری سازی را داشتند و سپس آقای دکتر محمودی و تیم همراه بازدیدی از آزمایشگاهها و امکانات پژوهشی پژوهشکده به عمل آوردند.