روز انتقال یافته های علمی حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی با عنوان "حفظ و احیاء ذخایر آبزیان در حال بهره برداری استان هرمزگان" در مورخ 98/5/16 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید.

این جلسه با حضور مهندس غلامپور معاون اموردام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، دکترتقوی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،مهندس جوانمرد  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هرمزگان،  آقای تندرو رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادی کشور ، جمع کثیری از صیادان استان هرمزگان ومحققین پژوهشکده تشکیل گردید. محورهای مورد بررسی در این جلسه  شامل   تحلیل روند تغییرات ذخایر آبزیان کفزی، تحلیل فشار صید بر پایداری ذخایر، مدیریت صید با تاکید بر دریابست و مشارکت صیادان در مدیریت صید و صیادی بود.

در ابتدای جلسه دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ضمن خوش آمد گویی برنامه های تحقیقاتی و ترویجی سال جاری را مرور و  برنقش نتایج پژوهش ها در توسعه پایدار صید و صیادی تاکید کردند. سپس آقای مهندس محمد جوانمرد معاون  محترم صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هرمزگان نیز با تاکید بر اهمیت پروژه های تحقیقاتی در پیشبرد مدیریت صید آبزیان در استان از برگزاری این نشست تقدیر کرد. در ادامه این جلسه آقای مهندس غلامپور به بیان اهمیت تولید پایدار در منابع طبیعی از جمله تولیدات شیلاتی پرداختند.

در ادامه این نشست بحث های تخصصی پروژه های تحقیقاتی ارائه گردید. آقای مهندس رضا دهقانی در خصوص نتایج پروژه بررسی ذخایر کفزی نتایجی را در خصوص نحوه تاثیر گذاری استرس و فشار صیادی بر  تنوع گونه ای ذخایر آبزیان کفزی و همچنین میانگین وزنی بیشتر ماهیان تجاری مهم  ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر محمد مومنی به تحلیل فشار صید بر پایداری ذخیره آبزیان پرداخت. در این خصوص ضمن بیان مفهوم پایداری ذخیره به اهمیت آمار و اطلاعات صید و صیادی و استفاده آنها در تعیین حدود سطح برداشت برای رسیدن به صید پایدار پرداخت. در ادامه این نشست آقای دکتر سید امین الله تقوی مطلق در زمینه مشارکت صیادان در مدیریت صید و صیادی سخنرانی کردند و بیان داشتند که راهبرد مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه صیادی، راهبردی جامع بوده که هدف آن توجه به موضوعات چند بعدی تاثیر گذار بر محبط زیست مناطق ساحلی از طریق مشارکت فعال معنی دار جوامع ساحلی است. در پایان نیز آقای دکتر علی سالارپوری اهمیت و الزامات طرح دریابست به عنوان یکی از راه های بازسازی ذخایر آبزیان را تشریح نموده و تجربیات موفقی از طرح دریابست در دنیا را بیان کردند و به فواید و اجرای طرح دریابست اشاره نمودند. و در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای طرح دریابست در استان هرمزگان مطرح نمودند.در هریک از محورهای سخنرانی ارائه شده، صیادان حضوری فعال داشته و به بیان دیدگاههای  خود پرداختند.