جلسه ارزیابی مراقبتی آزمایشگاه های تحت پوشش ایزو 17025 با حضور همکاران و کترشناسان مرتبط با آزمایشگاه تحت پوشش ایزو در محل سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در مورخ 97/11/6 برگزار گردید. در این جلسه توضیحاتی در خصوص نحوه چگونگی کنترل کیفی آزمایشگاهی و تهیه مستندات لازم با کارشناسان مورد بحث قرار گرفت و به سوالات مطرح شده جواب داده شد. lrvv  مقرر می باشد که ممیزی مراقبتی آزمایشگاه های نحت پوشش ایزو 17025 در پزوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در اسفند ماه 97 برگزار شود