در جلسه معارفه ای که در تاریخ 97/11/6 در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و با حضوررئیس، معاون پژوهشی و تمامی کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید، آقای دکتر سیامک بهزادی به عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشکده اکولوژی معرفی گردید.